Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 331 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:
 
І. ПРИХОДИ – държавни дейности
Приходи и доходи от собственост
§2404 „Нетни  приходи от продажби  на услуги, стоки и продукция“                +71 435лв.
 ПГСС „Ангел Кънчев“                                +71 435лв.
§2405 „Приходи от наеми на имущество“                                                                +4 915лв.
ОУ „Васил Априлов“                         +3 600лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“                       +1 315лв.                             
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“    ОУ „Васил Априлов“                                                                         -225лв.
Неданъчни приходи         
§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                           +1 570лв.
ОУ „Тома Кърджиев“                                      +391лв.
ОУ „Любен Каравелов“                                  +100лв.
ОУ „Никола Обретенов“                                 +924лв.
СУ „Йордан Йовков“                                       +155лв. 
Всичко приходи държавна дейност                                                                    +77 695лв.
Всичко приходи по бюджета                                                                                +77 695лв.
ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ  „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“                                                                                                     +4 690лв. 
ОУ „Васил Априлов“                              +3 375лв.   
ОУ „Тома Кърджиев“                                 +391лв. 
ОУ „Никола Обретенов“                            +924лв.
§1020 „Външни услуги“ – СУ „Йордан Йовков“                                                       +155лв. 
§1030 „Текущ ремонт“ ОУ „Любен Каравелов“                                                        +100лв.
Всичко за дейност                                                                                                     +4 945лв.
Дейност 326 „Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище“ –  ПГСС „Ангел Кънчев“                      
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения“                                                                                       +52 830лв.
§0202 „Други възнаграждения и плащания на
персонала по извънтрудови правоотношения“                                                        +1 375лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“                                       + 6 310лв.
§0552 „Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ“                                      +1 290лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                         +2 600лв.
§0580 „ Вноски за ДЗО от работодатели“                                                                    +800лв.
§1981 „Платени данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции“                                                                                    +7 545лв.
Всичко за дейност                                                                                                  +72 750лв.
Всичко за функция                                                                                                +77 695лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с национален и регионален характер” – държавна дейност, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Киоск – сензорен екран, за монтаж в закрити помещения” 1 бр.             +6 400лв. § 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и
подпараграфи” ХГ – Русе                                                                                           -6 400лв.
Всичко за дейност                                                                                                             0лв.
Всичко за функция                                                                                                           0лв.
Всичко разходи държавна дейност                                                                     +77 695лв.
ІІІ. РАЗХОДИ – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1020 „Външни услуги“                                                                                           +11 301лв.
Всичко за дейност                                                                                                   +11 301лв.
Всичко за функция                                                                                                 +11 301лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
 и подпараграфи”                                                                                                        -36 993лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект
ЦДГ „Чучулига“, ул. „Иглика“ №2, гр. Русе“                                                                  -2лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект
 ЦДГ „Радост“, ул. „Червен“5, гр. Русе“                                                                    -2 369лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +36 993лв.
Обект „Система за видеонаблюдение“ 1 бр.
ДГ „Слънце“                                          1947лв.
 
 
ДГ „Радост“                                           1947лв.
 
 
ДГ „Иглика“                                          1947лв.
 
 
ДГ „Незабравка“                                   1947лв.
 
 
ДГ „Звездица“                                       1947лв.
 
 
ДГ „Ралица“                                          1947лв.
 
 
ДГ „Пинокио“                                       1947лв.
 
 
ДГ „Здравец“                                         1947лв.
 
 
ДГ „Чучулига“                                       1947лв.
 
 
ДГ „Русалка“                                          1947лв.
 
 
ДГ „Детелина“                                        1947лв.
 
 
ДГ „Червената шапчица“                      1947лв.
 
 
ДГ „Пролет“                                           1947лв.
 
 
ДГ „Роза“ с. Ново село                          1947лв.
 
 
ДГ „Снежанка“                                      1947лв.
 
 
ДГ „Синчец“ кв. Средна кула               1947лв.
 
 
ДГ „Приказен свят“ с. Николово          1947лв.
 
 
ДГ „Райна Княгиня“  гр. Мартен          1947лв.
 
 
ДГ „Зора“                                                1947лв.
 
 
Всичко за дейност                                                                                                      -2 371лв.
Всичко за функция                                                                                                    -2 371лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Ремонт на клапата на изпускателната тръба, монтирана на
 дигата на р. Русенски лом с цел отвеждане на дъждовна вода от ул. Стремление и почистване на канала“                                                                                                 -5 000лв. 
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект  „Канал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“ –
собствено финансиране – /било  30 000лв.;  става   23 333лв./                              -6 667лв.
Всичко за дейност                                                                                                   -11 667лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали”      км. Ястребово                                                                       +2 000лв.                                                       
§5100 „Основен ремонт“                                                                                          +19 936лв.
Обект „Обновяване на 20 броя детски площадки – СМР 500 000лв.
и ППР за обновяване на 21 бр. детски площадки 20 000лв.“       -5 377лв.
Обект „Водоскок в кв. Гагаля, с. Николово, Община Русе, намиращ се
на общински път Русе-Николово-Юделник- проектиране“          -1 396лв.
Обект „Обновяване на 21 броя детски площадки – СМР 526 709лв.
и ППР за обновяване на 20 бр. детски площадки 17 000лв.“     +26 709лв. 
§5202 „Придобиване на сгради“                                                                                 -5 815лв.
Обект „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на театрален
комплекс – в т.ч. СМР, стр. и авт.надзор“                                      -5 815лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                  -58 066лв.          
Обект „Изграждане на открит обект за спортни дейности по чл.55
 от ЗУТ в УПИ ІІ-992, кв. 28 по плана на кв. Долапите
гр. Русе – Община Русе“                                                                       -16лв.
Обект „Изграждане на подпорна стена на ул. Стремление с цел укрепване
свлачището – кв. Ср. Кула“                                                               -20 000лв.
Обект „Изграждане на детска площадка ул. „Мальовица“,
 в т.ч. СМР и проектиране“                                                               -38 050лв.
Всичко за дейност                                                                                                   -41 945лв.
Дейност 622 „Озеленяване”
622 „Озеленяване“
§1015 „Материали“ км. Басарбово                                                                             +1000лв.
 §1020 „Външни услуги“ Община Русе                                                                     -3 000лв.
Всичко за дейност                                                                                                      -2 000лв.                                                                                                  
Всичко за функция                                                                                                  -55 612лв.
ФУНКЦИЯ  „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи
 и подпараграфи“   Програма „Спорт”                                                                    +20 000лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Изграждане на 2 броя площадки за  фитнес на открито и
2 броя стрийт фитнес“                                                                                                      -94лв.
Всичко за дейност:                                                                                                  +19 906лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§5500 „Капиталови трансфери“
Обект „Мемориал на загиналите във войните за национално
обединение в гр. Русе“                                                                                                -9 268лв.
Всичко за дейност:                                                                                                     -9 268лв.
Всичко за функция:                                                                                                +10 638лв.  
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой”
 §1015 „Материали“                                                                                                  +25 000лв.
Всичко за дейност:                                                                                                  +25 000лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ Младежки дом
§0201 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал
 нает по трудови правоотношения“                                                                          +1 700лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“                                          +172лв.
§05560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“                                           +80лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“                                                                      +48лв.
Всичко за дейност:                                                                                                    +2 000лв.
Всичко за функция:                                                                                                    +27 000лв.                                                                                           
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”
Дейност 998 „Резерв” 
§9700   „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                      +11 341лв.
Всичко за дейност:                                                                                                 +11 341лв.
Всичко за функция:                                                                                               +11 341лв.                                                                                                                                                                                
Всичко разходи местни дейности:                                                                         +2 297лв.
 
ІV. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Верижен стълбищен транспортьор“                                                                -297лв.
Всичко за дейност                                                                                                         -297лв.
Дейност 389 „Други дейности по образованието“  
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи                             -2 000лв. 
Всичко за дейност                                                                                                      -2 000лв.                                                                                        
Всичко за функция                                                                                                    -2 297лв.
Всичко разходи – дофинансиране                                                                          -2 297лв.
 
V. Компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2016г. на обекти финансирани с целеви средства
Наименование на обекта
Финансиране с целеви средства /било/
Финансиране с целеви средства /става/
Корекция „+“/“-„
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“-дофинансиране
Обект „Система за видеонаблюдение на общински сгради и територии с масово пребиваване на хора- Парк на младежта – 10000лв., Подлези по бул. България – 8960лв. и тунел към сградата на ул. Черно море – 1040лв.“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“-местна дейност
Обект „Валидатори“ 12бр./става 6бр./
Обект „Бордови компютри“ 2бр.
 
 
 
 
 
 
20000лв.
 
 
 
 
 
 
 
48471лв.
 
0лв.
 
 
 
 
 
 
19990лв.
 
 
 
 
 
 
 
26036лв.
 
15778лв.
 
 
 
 
 
 
-10лв.
 
 
 
 
 
 
 
-22435лв.
 
+15778лв.
 
§5206  „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“-местна дейност
Обект „Канал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“
 
 
 
0
 
 
 
6667лв.
 
 
 
+6667лв.
                                                                                
Всичко разходи по бюджета                                                                                  +77 695лв.                                                                                                                                                                                  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)