Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 331 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общинския съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ ал. 3 става ал. 7, като се добавят нови алинеи 3, 4, 5 и 6 със следното съдържание:
(3) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(4) Председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за заседанията по ал.3, за техническия способ за провеждането им, за процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начина за приемане на решенията чрез писмена покана, изпратена по електронната поща.
(5) Материалите и проектите за решения за заседанията по ал.3 се изпращат до общинските съветници от звеното по чл.122, ал.1 от настоящия правилник по електронната поща, при спазване на установените в ЗМСМА и този правилник изисквания.
(6) Към дневния ред на насроченото заседание по ал.3, на електронната страница на Общински съвет – Русе се обявява и електронна поща за предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти.
§ 2. Текстът на чл. 14, ал. 1, т. 3 от Правилника се заменя с текста: „по искане на общинския съветник или групата съветници, които са издигнала кандидата;“.
§ 3. В чл. 25 от Правилника след края на изречението се добавя следното изречение: „Картата се издава в срок не по-късно от 30 дни след полагане на клетва по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА.“.
§ 4. В Чл. 30 от Правилника се добавя нова т. 3 със следното съдържание: „След предупреждение от председателя продължи да се отклонява от обсъждания въпрос.“.
§ 5. Чл. 33, ал. 1 от Правилника се изменя по следния начин: „За спазване нормите на поведение на общинския съветник и етичните правила следи Комисия по етика към ОбС, в която влиза най-малко по един представител от всички групи, представени в ОбС. Комисията се състои от нечетен брой съветници.“.
§ 6. В чл. 33 от Правилника ал. 8 става ал. 9 и се добавя нова ал. 8 със следното съдържание: „Комисията по етика следва да внесе предложение до ОбС в рамките на един месец от получаване на жалбата.“.
§ 7. Чл. 40, т. 2 от Правилника се изменя по следния начин: „Комисия по бюджет и финанси“.
§ 8. В чл. 43 от Правилника ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, като се добавят нови ал. 4 и ал. 7, а новата ал. 6 се изменя както следва:
(4) До избиране на нов председател функциите се поемат от заместник-председателя.
(6) Освобождаването по алинея 5 става по искане на председателя на постоянната комисия.
(7) В случаите по алинея 4 Общинският съвет с решение избира нов член на постоянната комисия по реда на чл. 39.
§ 9. В чл. 45, ал. 2 думата „факс“ отпада.
§ 10. Чл. 46, ал. 2 от Правилника се изменя по следния начин: „Председателят на постоянната комисия предлага за включване в дневния ред всички проекти за решения, разпределени от председателя на ОбС и предложенията постъпили от членове на комисията. Постоянната комисия определя чрез гласуване с обикновено мнозинство дневния ред на заседанието си.“.
§ 11. В чл. 48 от Правилника се добавят нови алинеи 4 и 5 със следното съдържание:
(4) По решение на председателите на комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, комисиите могат да провеждат заседания при условията на чл.4, ал.3 от този правилник, ако са налице предвидените в ЗМСМА и настоящия правилник предпоставки.
(5) За заседанията по ал.4 се прилагат аналогично разпоредбите на чл.4, ал.4 и 5 от този правилник.
§ 12. Чл. 53 от Правилника се изменя по следния начин:
Чл.53. (1) Извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища се предоставят на общинските съветници три работни дни преди заседанието на общинския съвет, на което ще се обсъждат.
(2) Общинските съветници могат да преглеждат извлеченията от протоколите и да искат поправянето на грешки при разглеждане на съответната точка от дневния ред на сесията.
§ 13. Чл. 59, ал. 3 от Правилника се изменя както следва:
По решение на Общинския съвет заседанията могат да бъдат удължавани.
§ 14. В чл. 60, ал. 3 от Правилника думите „чрез местните печатни и електронни медии“ се заличават.
§ 15. Чл. 61, ал. 1 от Правилника се изменя по следния начин: „При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет председателят на съвета включва отделни точки за изказвания, питания, становища и предложения на граждани и отговорите на питанията. За тези точки се определя не повече от 60 минути за едно заседание.“
§ 16. В чл. 61 от Правилника ал. 3 става ал. 5, като се създават две нови алинеи – 3 и 4 със следното съдържание:
(3) Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от гражданина, и се завежда в деловодството на ОбС, не по- късно от три работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.
(4) При устен отговор на питане на гражданин, се прави резюме за не повече от 3 минути, а пълния текст се връчва на лицето.
§ 17. В чл. 63, ал. 1 от Правилника изречението „Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.“ се отменя.
§ 18. Текстът на чл.65, ал. 1 от Правилника се заменя със следния текст: „Председателят на Общинския съвет разпределя проектите за решения между постоянните комисии и изготвя график на заседанията в тридневен срок след изтичане на срока по чл. 63 (1).“
§ 19. В чл.65, ал. 3 от Правилника в първото изречение, след думата „комисии“ се добавя текста „и председателите на групи“.
§ 20. В чл. 72, ал. 2 от Правилника запетайката след думата „него“ се отстранява.
§ 21. В чл.76, ал. 7 от Правилника, в първото изречение думата „техни“ се заменя с думата „техните“.
§ 22. В чл.82 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация се създава нова ал.4:
(4) Когато е постъпило процедурно предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда и се подлага на гласуване, ако са направени не по-малко от пет изказвания от общински съветници преди това. След приемане на процедурата за прекратяване на разискванията всички общински съветници, заявили преди приемането на тази процедура изказвания, губят това си право, с изключение на представителите на групи, които не са се изказвали по точката. Ако има заявени реплики преди процедурното предложение за прекратяване на разискванията, те се довършват и изказалият се има право на дуплика.
§ 23. В чл.83 от Правилника, в края на първото изречение, след думата „него“ точката се отстранява и си добавя текста „, за изказване в рамките на не повече от една минута.“.
§ 24. В чл.84, ал.2 от Правилника думата „Общински“ се заменя с думата „Общинския“.
§ 25. В чл.90, ал. 2 от Правилника в ал. 4 изречението „Гласуването се извършва от работното място на общинския съветник.“ отпада.
§ 26. В чл. 97 от Правилника, в последното изречение, текстът „в интернет“ се заменя с текста „на интернет страницата на Общинския съвет“.
§ 27. В чл. 105, ал. 1 от Правилника след края на второто изречение се добавя ново изречение „Той трябва да бъде ясно и точно формулиран и да не съдържа обвинения и лични нападки.“.
§ 28. В чл.123 от Правилника текстът „Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:“ се заменя с текста „Звеното по чл.122, ал.1 от този правилник:“.
Създава нов параграф 28а: В чл. 109, ал. 1 в края на текста се допълва ново изречение:
В случаите, в които общинският съветник е поискал и устен отговор, писменият се връчва на съветника след приключване на процедурата по чл. 108.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 29. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.
Приема отчета за дейността на работата на временната комисия създадена с Решение № 164, прието с Протокол № 9 от 21.05.2020г. на Об.С – Русе – Приложение №1.
Прекратява дейността на временната комисия създадена с Решение № 164, прието Протокол № 9 от 21.05.2020г. на ОбС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)