Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 332 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
Приема:
І. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/08.07.2016г.;
ІІ. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019г. – Приложение №6а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/08.07.2016г.;
ІІІ. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019г. – Приложение №6б от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/08.07.2016г.;
ІV. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019г.-Приложение №6в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №4/08.07.2016г.;
V. Приложение №6а „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019г“, Приложение №6б „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019г.“, Приложение 6в . „Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019г.“ и Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“ на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към Община Русе, съгласно Указания на Министерство на БЮ №4/08.07.2016г.;
VІ. . Приложение №6а „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019г“, Приложение №6б „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019г.“, Приложение 6в . „Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019г.“ и Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019г. и за активите и пасивите им към 31 Декември на съответната година“ на „Летище Русе“ ЕООД, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №4/08.07.2016г.;
VІІ. Приложение №8а „Прогноза за постъпленията от данъка върху таксиметров превоз на пътници за периода 2017-2019 г.“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №4/08.07.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)