Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 333 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43 ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Образование“
Добавя се:
ПГСС „Ангел Кънчев“
1. Венетка Георгиева Димитрова Касиер-домакин билети
ОУ „Отец Паисий“
1. 1. Иваничка Иванова Денева Домакин билети
СУПНЕ „Фридрих Шилер“
1. 1. Искра Димитрова Иванова Директор билети
Отпада:
СУПНЕ „Фридрих Шилер“
1. 1. Пламен Симеонов Иванов Директор билети
Чл. 43, ал.1, т.2
Отпадат поради актуализация на график на медицинските специалисти в здравните кабинети по населени места:
1. Галя Стефанова Иванова – мед.сестра – билети
2. Илияна Друмева Калчева – мед.сестра – билети
3. Бехидже Мехмедова Нуриева – мед.сестра – билети
4. Мариана Стаменова Михайлова – мед.сестра – билети
Добавят се:
1. Росица Борисова Йорданова – мед. Сестра – билети гр. Русе-с. Семерджиево и обратно;
2. Албена Радева Монова – мед.сестра – билети гр. Русе- с. Ново село и обратно;
3. Милена Николова Колева – мед.сестра – билети гр. Русе – с. Червена вода и обратно;
4. Зорница Любенова Трифонова – мед.сестра – билети гр. Русе – гр. Мартен и обратно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)