Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 333 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание 21, ал. 2, пр. IV от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
Изменя Решение № 255, прието с Протокол № 12 от 10.09.2020 г. в точка 1 и точка 2, както следва:
В точка 1 се правят следните изменения: текстът „ , чрез вноска от 1 125 000 (един милион сто двадесет и пет хиляди) лева, от които 874 339,29 лева (осемстотин седемдесет и четири хиляди триста тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) вземане по текущ заем от Община Русе и 250 660,71 лева (двеста и петдесет хиляди шестстотин и шестдесет лева и седемдесет и една стотинки) реална парична вноска.“ се заличава и вместо него да се чете:
„Увеличението на капитала да бъде извършено чрез внасяне на парична вноска в размер на 250 661 лв. и внасяне на непарична вноска, собственост на Община Русе и представляваща вземане на Община Русе, ЕИК 000530632 по договор за паричен заем № ФС-3691/16.11.2017г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-3945/23.05.2018г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-4891/30.09.2019г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД. Непаричната вноска е оценена на 874 339 лв. (осемстотин седемдесет и четири триста тридесет и девет лева), съгласно извършена експертна оценка от 30.09.2020г. на правоспособен оценител.
Дава съгласие за внасяне в капитала на „Общински транспорт Русе” ЕАД на непарична вноска, собственост на Община Русе и представляваща вземане на Община Русе, ЕИК 000530632 по договор за паричен заем № ФС-3691/16.11.2017г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-3945/23.05.2018г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-4891/30.09.2019г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД, в общ размер от 874 339,29 лв., оценено на 874 339 лв.“
В точка 2 се правят следните изменения: текстът „Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 2 301 000 (два милиона триста и една хиляди) лева, разпределен в 23 010 (двадесет и три хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, от които 1 175 000 (един милион сто седемдесет и пет хиляди)  лева, разпределен в 11 750 (единадесет хиляди седемстотин и петдесет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка са под формата на парична вноска, а остатъкът от 1 126 000 (един милион сто двадесет и шест хиляди) лева, разпределени в 11 260 (единадесет хиляди двеста и шестдесет) акции по 100 лева, внесени под формата на непарична вноска – собственост на Община Русе и представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.808 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, осемстотин и осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, ул. „Капитан Райчо Николов“, с площ от 42 607 кв. м. (четиридесет и две хиляди шестстотин и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, предходен идентификатор: 63427.3.504; 63427.3.493; 63427.3.488; 63427.3.324; 63427.3.502, номер по предходен план: 3.502, квартал: 950, парцел: ХХV, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.810, 63427.3.493, 63427.3.809, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.492, 63427.3.531, 63427.3.324.“ се заличава и вместо него да се чете:
„Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 2 301 000 (два милиона триста и една хиляди) лева, разпределен в 23 010 (двадесет и три хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, от които 300 661лв. са под формата на парична вноска, а остатъкът от 2 000 339 лв. (два милиона триста тридесет и девет лева), внесени под формата на:

  • непарична вноска – собственост на Община Русе и представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.502 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, петстотин и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в гр. Русе, община Русе, област Русе, местност Лагера, с площ от 43 746 кв.м. (четиридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: разсадник, номер по предходен план: 000039, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.480, 63427.3.493, 63427.3.494, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.531, 63427.3.492, 63427.3.324. Вносител на непаричната вноска е Община Русе, ЕИК по Булстат 000530632, която се легитимира като собственик с Акт за частна общинска собственост № 8129/02.11.2016г. Оценката на непарична вноска е в размер на 1 126 000 лв., съгласно извършена експертна оценка от 17.04.2019г. на правоспособен оценител.
  • непарична вноска – вземане на Община Русе, ЕИК 000530632 по договор за паричен заем № ФС-3691/16.11.2017г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-3945/23.05.2018г., допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-4891/30.09.2019г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД. Вносител на непаричната вноска е Община Русе, ЕИК по Булстат 000530632, която се легитимира като собственик на вземането с договор за паричен заем № ФС-4891/30.09.2019г. и допълнително споразумение към договор за паричен заем № ФС-5273/11.06.2020г., сключени между Община Русе и „Общински транспорт Русе” ЕАД. Оценката на непаричната вноска е в размер на 874 339 лв. (осемстотин седемдесет и четири триста тридесет и девет лева), съгласно извършена експертна оценка от 30.09.2020г. на правоспособен оценител.”
    В останалата си част Решение № 255, прието с Протокол № 12 от 10.09. 2020 г. не се променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)