Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 334 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно процесуален кодекс и чл. 8 от Закон за нормативните актове, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 4 след думата „движението“ се добавя „по пътищата“.
§ 2. В чл. 9, ал. 3 текста „отдел Архитектура и селищно изграждане към общината“ се заменя с „дирекция Устройство на територията към общината“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1 отпада текста „съгласно изискванията на чл. 94, ал. 3 и 4“, а след израза „съоръжения за търговска дейност“ се добавя: „и части от тях“.
§ 4. В чл. 14 отпада текста „само плътно до бордюра на тротоара или в специални уширения, ако има такива“ и се заменя с „съгласно предвиденото в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане“.
§ 5. Чл. 15 се отменя.
§ 6. В чл. 16, ал. 2 досегашния текст се заменя с текста: „Местата по предходната алинея се определят съгласно Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта“.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. 1. В чл. 19 /1/, т.1 става, както следва: „Забранява се движението на моторни превозни средства в пешеходните зони, включително централен градски площад, парковете и градините на гр. Русе. Тази забрана не се отнася за моторните превозни средства със специализиран режим на движение- МПС на МВР, пожарна безопасност, спешна и неотложна помощ“;
2. Чл. 19, ал. 2 се отменя
§ 8. Чл. 21 се отменя.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 текста „на цялата територия на Община Русе“ се заменя с текста: „площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари без съответното разрешение от собственика или администрацията управляваща пътя“ и думата „градинки“ се заменя с „градини“.
2. В ал. 1, т. 4 досегашния текст се заменя с текста: „Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на места определени за паркиране на хора с трайни увреждания. Забранява се престоя и паркирането на моторни превозни средства на велоалеи и бус-ленти.“
3. ал. 1, т. 5 се отменя.
4. ал. 1, т. 6 се отменя.
5. Създава се нова ал. 2 със следния текст: „Кметът на Общината определя обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за превозни средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със значителни повреди, както и на снети от отчет моторни превозни средства (без регистрационни номера)“.
6. Досегашната, ал. 2 става, ал. 3.
7. Досегашната, ал. 3 става, ал. 4.
8. Досегашната, ал. 4 става, ал. 5.
9. Досегашната, ал. 5 става, ал. 6.
10. Досегашната, ал. 6 става, ал. 7.
11. В ал. 7 т. 2 думата „автомобили“ се заменя с думите „пътни превозни средства“.
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 1 след думите „могат да бъдат“ се добавя: „означени и“
2. В чл. 24, ал. 5 „18,30 ч.“ се заменя с „18,00 ч.“;
§ 11. В чл. 25 досегашния текст се заменя с текста: „Забранено е паркирането на автомобили на места, обозначени за служебно ползване, платени паркоместа от юридически лица и еднолични търговци, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата в рамките на регламентирания режим за паркиране“.
§ 12. В заглавието на Раздел 2 отпадат понятията „кратковременно“ и „синя зона“.
§ 13. Във всички текстове от Раздел 2 отпадат понятията „кратковременно“ и „синя зона“.
§ 14. Чл. 27 се изменя така:
1. В чл. 27, ал. 2 „18,30 ч.“ се заменя с „18,00 ч.“;
2. Текстът в чл. 27, ал. 3 се заменя с текста: „Времетраенето за еднократно паркиране в платената зона е почасово, но не повече от 3 часа“.
§ 15. Чл. 28 се изменя така:
„Чл.28 /1/ Цената за паркиране се определя от Общинския съвет и се заплаща към момента на паркиране. Удостоверяването на заплащането на цената и контролът на действителното време на паркирането на автомобилите в зоните за платено паркиране се извършва по следните начини:
а) с издаден от служителите на ОП „КД”, обслужващи зоните за кратковременно паркиране, фискален бон, за заплатената цена. Цената за паркиране в зоните за платено паркиране се определя съгласно Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Фискалният бон се поставя от водача на ППС на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на фискалния бон.”
б) с предварително изпращане на кратко текстово съобщение /SMS/ на определения за целта номер, посочен в информационна табела.
в) самотаксуване с предварително закупен „Талон за паркиране”.
При паркиране в платената зона върху талона трайно се отбелязва началния момент на паркирането чрез задраскване на годината, месеца, деня, часа и минутите, а самия талон се поставя на видно място от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, даващо възможност за осъществяване на контрол. Не се допуска времетраене на паркирането, по-голямо от означеното на талона.”
/2/ (нова, реш.No780/28.01.2010 г.) Поставянето на фискален бон за паркиране в автомобила или изпращането на кратко текстово съобщение /SMS/ от водач, паркирал автомобила си в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба, не отменя нарушението и наказанието за него.”
§ 16. Чл. 29, ал. 1 се изменя така: „За преустановяване на административните нарушения и осигуряване на безопасността по пътищата се прилагат принудителни административни мерки, посочени в чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата.“
§ 17. В чл. 30, ал. 3 отпада текста „чл. 29, ал. 1, б. „б“ от наредбата“ и се заменя с текста „чл. 171, т. 5, буква „б“ и буква „в“ от Закона за движение по пътищата“.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текста „на място, където това е забранено, може да бъде блокирано“ се заменя с „в зоната за платено паркиране се блокира“;
2. Текста: „съгласно чл.99, ал.3 и чл.167 от Закона за движение по пътищата“ се заменя с текста: „ съгласно чл. 167, ал.2, т. 2 във връзка с чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата“;
3. След думата „скоба“ се добавя израза: „от страната на водача“;
§ 19. Чл. 36 се отменя.
§ 20. Чл. 38 се изменя така: „Оперативната дейност по блокиране на колелата на неправилно паркирали моторни превозни средства в зоните за платено паркиране на територията на гр. Русе се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Община Русе, издадена на основание и в изпълнение на чл. 168 и следващи от Закона за движение по пътищата“;
§ 21. Чл. 39, ал.2, т.2 се изменя така: „Директорът на ОД на МВР-Русе или определени от него с писмена заповед длъжностни лица“;
§ 22. В чл. 40, ал. 1 след думата „наредба“ целия текст се заменя с: „физическите лица се наказват с глоба от 10,00 лв. до 300, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 50,00 лв. до 500,00 лв.“;
§ 23. Чл. 40, ал.2 и 4 се отменят.
§ 24. В чл. 40, ал. 3 текста „органите по чл. 40“ се заменя с „органите по чл. 39“.
§ 25. В чл. 41, ал. 2 текста: „определени от него длъжностни лица“ се заменя с текста: „определен от него заместник-кмет“.
§ 26. Чл. 42 се отменя.
§ 27. Чл. 43 се отменя.
§ 28. Чл. 44 се отменя.
§ 29. В чл. 45, ал. 1 след думата „наредба“ отпада целия текст и се заменя с текста: „физическите лица се наказват с глоба от 20,00 лв. до 600, 00 лв., а едноличните търговци и юридическите лица-с имуществена санкция от 100,00 лв. до 1 000,00 лв.“
§ 30. В чл. 45 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „За системни нарушения на изискванията на тази наредба на физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер на определените в ал. 2“.
§ 31. В чл. 45 се създава нова ал. 4 с текст: „Системно“ нарушение по смисъла на тази наредба е нарушение извършено повече от два пъти, констатирано с влезли в сила наказателни постановления за една календарна година“.
§ 32. Чл. 46 се отменя.
§ 33. Всички абревиатури в наредбата да се изпишат с пълното им наименование.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 34. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията Община Русе (Наредбата) се правят следните изменения:
1. „Текстът на чл. 53б от Наредбата става чл. 59д и се изменя както следва:
1.1. Алинея 1 придобива следната редакция: „Цената за паркиране на местата по чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата е както следва:
– До един час – 1.00 лв. с вкл. ДДС;
– По 1.00 лв. с вкл. ДДС за всеки следващ започнат час.“
1.2. Алинея 2 се отменя.“
2. Чл. 64 от Наредбата се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)