Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 334 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост, § 4, ал. 1, 3 и 7 от ПЗР към Закона за енергетиката, чл. 31, ал. 7 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:
I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г. със следните енергийни обекти, собственост на Община Русе:
1. Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП Афродита II с идентификатор 63427.2.5699.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, със застроена площ 12 кв.м., с адрес на сградата, гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №41, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5699, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сгради: няма данни, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, предмет на Акт №6220/21.04.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №188, том 11, вх. рег. №4890/13.05.2010 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 11 900 лв.;
2. Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП Пещера с идентификатор 63427.7.126.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, със застроена площ 43 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.7.126, с адрес на поземления имот гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“, предмет на Акт №6104/29.09.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №51, том 32, вх. рег. №6/07.10.2009 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 23 200 лв.;
3. Продажба на трафопост с диспечерско наименование ТП Театъра с идентификатор 63427.2.5313.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, със застроена площ 143 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5313, с адрес на поземления имот гр. Русе, ул. „Гладстон“, обект на Акт №9761/04.06.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №91, том 15, вх. рег. №5693/19.06.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 69 870 лв.;
4. Продажба на трафопост с диспечерско наименование мачтов трафопост Хидроучастък Николово, представляващ енергиен обект, съоръжение – ЖР стълб, фабрично оборудван с кош, предназначен за трансформатора разположен в поземлен имот с идентификатор 51679.173.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, Община Русе, Област Русе – собственост на Община Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 5560 лв.;
5. Продажба на трафопост с диспечерско наименование мачтов трафопост Пчелина, представляващ енергиен обект, съоръжение – ЖР стълб, фабрично оборудван с кош, предназначен за трансформатора разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.11.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, обект на Акт №9873/13.11.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №103, том 32, вх. рег. №11959/13.11.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 7580 лв.
II. Дава съгласие за продажба на енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, собственост на Община Русе, на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621, както следва:
1. Трафопост с диспечерско наименование ТП Афродита II с идентификатор 63427.2.5699.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе ,Община Русе, Област Русе със застроена площ 12 кв.м., с адрес на сградата, гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №41, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5699, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сгради: няма данни, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, предмет на Акт №6220/21.04.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №188, том 11, вх. рег. №4890/13.05.2010 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията;
2. Трафопост с диспечерско наименование ТП Пещера с идентификатор 63427.7.126.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе ,Община Русе, Област Русе със застроена площ 43 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.7.126, с адрес на поземления имот гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“, предмет на Акт №6104/29.09.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №51, том 32, вх. рег. №6/07.10.2009 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията;
3. Трафопост с диспечерско наименование ТП Театъра с идентификатор 63427.2.5313.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе със застроена площ 143 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5313, с адрес на поземления имот гр. Русе, ул. „Гладстон“, обект на Акт №9761/04.06.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №91, том 15, вх. рег. №5693/19.06.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията;
4. Трафопост с диспечерско наименование мачтов трафопост Хидроучастък Николово, представляващ съоръжение – ЖР стълб, фабрично оборудван с кош, предназначен за трансформатора разположен в поземлен имот с идентификатор 51679.173.477 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, Община Русе, Област Русе – общинска собственост;
5. Трафопост с диспечерско наименование мачтов трафопост Пчелина, представляващ съоръжение – ЖР стълб, фабрично оборудван с кош, предназначен за трансформатора разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.11.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 167 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Русе, кв.„ДЗС“, ул. „Теменуга“ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), обект на Акт №9873/13.11.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №103, том 32, вх. рег. №11959/13.11.2020 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията.
III. Одобрява определените от лицензиран оценител „ВЕЛИНОВ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Варна оценки, и утвърждава следните пазарни стойности – цени за продажба на енергийните обекти с диспечерско наименование, както следва:
– АФРОДИТА II – пазарна цена 11 900 лв. (единадесет хиляди и деветстотин лева), от които за сградата на ТП – 2 200 лв. ( две хиляди и двеста лева), и за оборудването на ТП – 9 700 лв. (девет хиляди и седемстотин лева), без дължими данъци и такси.
– ПЕЩЕРА – пазарна цена 23 200 лв. (двадесет и три хиляди и двеста лева), от които за сградата на ТП – 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева), и за оборудването на ТП – 7 200 лв. (седем хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.
– ТЕАТЪРА – пазарна цена 69 870 лв. (шестдесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева), от които за сградата на ТП – 39 900 лв. (тридесет и девет хиляди и деветстотин лева), и за оборудването на ТП – 29 970 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет лева), без дължими данъци и такси.
– Мачтов трафопост ХИДРОУЧАСТЪК НИКОЛОВО – – пазарна цена 5 560 лв. (пет хиляди петстотин и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.
– Мачтов трафопост ПЧЕЛИНА – пазарна цена 7 580 лв. (седем хиляди петстотин и осемдесет лева), без дължими данъци и такси.
Всички дължими данъци и такси по сделката се дължат от купувача – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, ЕИК 104518621.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)