Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 334

РЕШЕНИЕ № 334
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на 100 % от капитала на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и приемането на менителни задължения, освен с решение на Общински съвет Русе.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на “възложител”, съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.