Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 335

РЕШЕНИЕ № 335
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17 ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10 ал.6 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с чл.3, ал.6 и Приложение №1 на Наредба № 3 от 18 февруари 2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за преобразуване не детски градини във филиали.