Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 336 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

  1. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“

Обект „Компютърна система“ 2броя                                                                        +1992лв.

Обект „Преносим компютър“  1брой                                                                        +1180лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                                -3172лв.

Всичко за дейност:                                                                                                           0лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0лв.

Всичко разходи държавни дейности:                                                                            0лв.

    II. Корекции в Инвестиционната програма за 2020г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
123456
Дейност 759 „Други дейности по културата“  §5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“. – обект „Ремонт на сграда на КДК в град Русе“  Дейност 604 „Осветление на улици и площади §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ – обект „Осветление около бл. ЦЮР 2, бул. „Цар Освободител“ №140 гр. Русе“ -обект „Осветление по ул. „К. Величков“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Духовно възраждане“, гр. Русе“ – обект „Осветление между бл.312 и бл.313 Чародейка Г север“ – гр. Русе“ – обект „Осветление пред бл. „Вежен“, ж.к. „Родина“ гр. Русе“ -обект „Осветление по алея Лилия, гр. Русе“ -обект „Осветление около бл. Беласица ул. „Лисец“ №1, ЖК „Родина“ гр. Русе“ -обект „Осветление по ул. „Никола Табаков“,кв.“Чародейка -юг“, гр. Русе“        120000       56 000       25000   21000   30000   70000 45000 40000        141658       54816       23856   20220   28824   58380 43848 38256        15000       0       0   0   0   0 0 0        15000       0       0   0   0   0 0 0        +21658       -1184       -1144   -780   -1176   -11620 -1152 -1744
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -обект „Детска площадка за деца от 0 до 12г. северно от бл.“Ясен“, ЖК „Изток“, ПИ 7.357, кв.676 – СМР+АН+СН“ -обект „Предпазен парапет на крайбрежна алея северно от Парка на младежта от ул. „Мостова“ до Зимовника на ИАППД  –  проектиране- II етап“ -обект „Благоустрояване на бл. 131 и бл.133 , ул. „Юндола“ кв. „Здравец“, вкл. Осветление и паркинг – II етап – СМР, Авторски надзор“            38600     84000     175000              38520     83215     173007              0     0     0            0     0     0            -80     -785     -1993  

Всичко разходи по бюджета:                                                                                          0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)