Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 336

РЕШЕНИЕ № 336
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл. 11, ал.1, т.2, ал.2 и 3 от Наредба №7 / 12.01.2001г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г.) на Министерство на образованието и науката, Общинският съвет реши:
1. Утвърждава допълнително паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2008 / 2009 г. на територията на Община Русе както следва:

Непълни паралелки в общинските училища за учебната 2008/2009 г.
            Училище

      Клас

Минимален брой ученици по Наредба№7

 Реален брой ученици към
01.09.2008г.

 Разрешен мин. брой ученици от Общински съвет- Русе

1.СОУПНЕ “Фридрих Шилер” Русе

Х клас

18

17

15

2. ОУ “Г.С.Раковски” с.Ново село, Община Русе

V клас

18

13

10

                          ОБЩО:

2 паралелки

 

 30 ученици

 

Слети паралелки в общинските училища за учебната 2008/ 2009 година

           Училище

  Класове

 Брой ученици

 Реален брой ученици

 Разрешен минимален брой ученици от Общински съвет- Русе

1. ПУ ”Д-р Петър Берон”- Русе

V и VІ клас 

7+5 

12

10

                         ОБЩО:

1 паралелка

    

 12  ученици