Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 337 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, във връзка с чл. 154, ал.1, т.2; чл.156, ал.1, ал.2; чл.266, ал.1, ал.2, ал.5, т.1 ТЗ; чл.5, ал. 1 и ал.2; чл.10, ал. 1, т.2 и т.16 и чл.30 от Наредба 9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Прекратява „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и открива производство за ликвидацията му.
2. Определя за ликвидатор на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр.Русе – Росица Михайлова Цанева – управител на дружеството и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ и Наредба № 9 на ОбС – Русе.
3. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3(три) минимални работни заплати.
4. Определя срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в ТР.
5. Освобождава от длъжност управителя на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Росица Михайлова Цанева, поради прекратяване на дружеството, считано от датата на вписване на ликвидатора в ТР.
6. Освобождава от длъжност контрольорите на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)