Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 337 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, със седалище в гр. София 1051, ул. “Триадица” № 2, ЕИК 000695395, представлявано от Лилия Стоянович – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, в размер на на 117 713,40 лв. (сто и седемнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лева и 40 стотинки), представляващи 20 % от стойността на проекта, във връзка с договор № BG05М9ОР001-2.004-0041 C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на Проект BG05М9ОР001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)