Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 337 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ и чл. 16, т.1 и т.2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общинският съвет реши:

  1. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Валери Иванов, Деница Иванова, Михаил Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев, да гласуват „ЗА“ по точка 1 и точка 2 от Дневния ред  на Общото събрание, което ще се проведе на 22.12.2020 г., от 10.00 ч. в сградата на „ВиК“ ООД гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6.
  2. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе – Валери Иванов, Деница Иванова, Михаил Илиев, Пламен Цветков, Дилян Саманджиев и Станимир Станчев, по точка 3 от Дневния ред да гласуват „ЗА“ създаването на предложения от Общото събрание одитен комитет във „ВиК“ ООД гр. Русе за срок от 3 години, съгласно Закона за независимия финансов одит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)