Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 338 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, ал. 1 и ал. 2, чл. 266, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Търговския закон, чл. 54, ал. 1 и ал. 3, чл. 55 от Закона за лечебните заведения, чл. 5, ал.1 и ал. 2; чл.10, ал.1, т. 2 и т. 16, и чл. 30 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:
1. Прекратява „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе“ ЕООД, гр. Русе и открива производство за ликвидацията му.
2. Решението по т. 1 влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването.
3. Определя за ликвидатор на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе“ ЕООД Стамен Цанев Цанев и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ и Наредба № 9 на Общински съвет Русе.
4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3(три) минимални работни заплати.
5. Определя срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца, считано от датата на вписване на ликвидатора в ТР.
6. Освобождава от длъжност Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе“ ЕООД, гр. Русе, – д-р Лилия Грозева, поради прекратяване на дружеството, считано от датата на вписване на ликвидатора в Търговския регистър.
7. Освобождава от длъжност контрольорите на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе“ ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)