Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 338 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основани е чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, в размер на 247 653,63 лв (двеста четиридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три лева и 63 стотинки), представляващи 30 % от стойността на проекта, във връзка с договор № BG04-02-03-044-010 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“ по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаване на същия в изпълнение на решението на ОбС– Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)