Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 338 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №9/30.10.2020 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-1456/15.06.2020 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ 51679.0.988 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе, Общинският съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 5 кв.м. по улична регулация от ПИ №7064 – ул. „Христо Ботев“, придаван към УПИ V-988 в кв. 97 по плана на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-1456/15.06.2020 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 5 кв.м. по улична регулация от ПИ №7064 – ул. „Христо Ботев“, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-1456/15.06.2020 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ V-988 в кв. 97 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, на Тодор Георгиев Бобев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 201,00 лева (двеста и един лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)