Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 338

РЕШЕНИЕ № 338
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общинският съвет реши:

1. Приема Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на община Русе в частта й „План за действие”.