Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 339 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 9 и чл.10, ал. 2 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „КОЦ – Русе” ЕООД да придобие като участва със собствени средства с наддавателно предложение в обявена публична продан на имот – СГРАДА с идентификатор 63427.5.252.1, адрес на имота: гр. Русе, ул. „Стоян Заимов” №2; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.252; застроена площ 288.80 кв.м.; брой етажи: 2; предназначение: Здравно заведение; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма; а по акт за собственост представлява: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, с монолитна конструкция, със застроена площ 294 кв.м., находяща се в гр. Русе, ж.к.”Родина 1-2”, ул. „Стоян Заимов” № 2А, имаща статут на суперфициарна собственост върху реституиран терен УПИ Ш-5002, в кв. 713 по плана на гр. Русе, предмет на Акт за частна собственост №1889/04.05.1998 г. за сумата от 312 008.40 лв. (начална цена, от която започва проданта), както и при наличието на необходимост да предложи устно по-висока цена по своя преценка до размер една стъпка. Всяка стъпка е в размер на един задатък. Задатъкът е 10% върху обявената първоначална цена.
2. Упълномощава д-р Камен Кожухаров – Управител на “КОЦ- Русе” ЕООД или упълномощено от него лице да получи или подаде и подпише всички документи, свързани с придобиването на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)