Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 339 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Допълва Решение № 219, прието с Протокол № 9 от 19.05.2016 г., Общински съвет Русе, като в диспозитива на решението се добави т. 3:
„3. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране по проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ в размер на 727 921,64 лева с вкл. ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)