Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 339 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §6, ал. 1 и §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №9/30.10.2020 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общинският съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 96 кв.м. по улична регулация от ПИ №1001 – ул. „Бончова чука“, придаван към УПИ V-22 в кв. 9 по плана на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 96 кв.м. по улична регулация от ПИ №1001 – ул. „Бончова чука“, приобщен към УПИ V-22 в кв. 9 по регулационния план на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, на Данко Ганчев Павлов и на Галина Димитрова Павлова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 3 299,00 лева (три хиляди двеста деветдесет и девет лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)