Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 34 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 34
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.11, ал.1; чл.51, ал.1 и чл.52, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. В т.1 от Решение № 1287, прието с протокол № 61/14.07.2011 г. на Общински съвет Русе, се създава ново изречение, както следва:
„Правно-организационната форма на новосъздаденото социално предприятие е в съответствие с чл.51 и следващи от ЗОС, а именно: общинско – социално предприятие.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)