Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 34 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде нов Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване на плащането – 03.03.2016 г. в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 524 986.00 лв. (петстотин двадесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и нула стотинки ), представляващи 35 % от стойността на проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.” по Оперативна програма „Регионално развитие”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/030, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед с всички изискуеми документи в изпълнение на Решението на Общински съвет – Русе и да получи оригинала на издадения по-рано запис на заповед в изпълнение на Решение №1278, прието с Протокол №45 от 22.01.2015 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)