Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 34 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Снежанка“

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                              – 8 956 лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   +8 956 лв.     

Обект: „Климатик инверторен 24 000 BTU – 4бр. за ДГ „Снежанка“

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.           

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“

ДГ „Снежанка“

§101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по                                       – 5 232 лв.

трудови правоотношения“

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +5 232 лв.

Обект „Система за видеонаблюдение в ДГ „Снежанка“-гр. Русе,

 ул. „Илинден №5“ +5 232 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.           

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 529 „Кризисен център“

§1015 „Материали“                                                                                                    – 1 500 лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи                                      + 1 500 лв.

за програмни продукти“

Обект: Програмен продукт „Управление на столове и кухни“ + 1 500 лв.,

средствата се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.           

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                             -36 000 лв.

§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                           +72 000 лв.

Oбект: „Проектиране и изграждане на топла връзка между две сгради            

на ДПЛФУ „Милосърдие“ и козирка на входа на новата сграда“

/било:63000лв.; става 135000лв./+72 000 лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  – 36 000 лв.

Обект: „Автономна соларна система 10000 W с 16 бр. 200 АH GEL                 

акумулатори за ДПЛФУ „Милосърдие“ -28 000 лв.

/било:28000лв.; става:0лв./

Обект:„Асансьорна платформа за продукти за ДПЛФУ „Милосърдие“  

/било:15000лв.; става:0лв./ -15 000 лв.

Обект: „Пожароизвестителна система за втори етаж на                                      

ДПЛФУ „Милосърдие“ +7 000 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.    

Дейност 561 „Асистентска подкрепа“

§1015 „Материали“                                                                                                  – 12 000 лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи                                    + 12 000 лв.

за програмни продукти“ 

Обект: „Програмен продукт за организация, планиране и отчитане

на социалните услуги“ +12 000 лв.           

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.    

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата

и етнографски комплекси с местен характер“

ОБКИ Художествена галерия-Русе“

§1016 „Разходи за вода, горива и енергия“                                                            – 2 560 лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“                                                     + 2 560 лв.

Обект: „Компютърна  система за

ОБКИ Художествена галерия-Русе“+2 560 лв. §

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.                                                     

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                              0 лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                       – 26 892 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 – 26 892 лв.  

Всичко за функция:                                                                                 – 26 892 лв. Всичко разходи местни дейности:                                                                       -26 892 лв.

III. Разходи ДД  дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на

запаси и мощности“

СЗ КООРС

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              – 7 100 лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +7 100 лв.

Обект: „Компютърна система за видеонаблюдение – 1бр. за 2 800 лв., 

става: „Компютърна система за видеонаблюдение – 4 бр.“ за 9 900 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.    

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

ПГДВА „Йосиф Вондрак“-Русе

§1015 „Материали“                                                                                                  +26 892 лв.   

Всичко за дейност:                                                                                                 +26 892 лв.                                                     

Всичко за функция:                                                                                               +26 892 лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски

комплекси с местен характер“

РИМ Русе

§1015 „Материали“                                                                                                  – 18 387 лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                +18 387 лв.

Обект: „Потопяема дренажна помпа“ +1 765 лв.

Обект: „Генератор /бензинов монофазен/“ +1 700 лв.

Обект: „Климатик 12 000 BTU”- 3бр.“ +5 409 лв.

Обект: „Климатик 9 000 BTU” +1 551 лв.

Обект: „Климатик 18 000 BTU -2бр. +5 802 лв.

Обект: „Кондензацонен изсушител с капацитет 45.6l/24h +2 160 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.    

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи                            +26 892 лв.      

Всичко разходи по бюджета:                                                                                          0 лв.

IV. Корекции в Инвестиционната програма за 2023 г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред ОУ „Тома Кърджиев“ на ул. „Байкал“        9270            11270                  +2000      
Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред СУ „Васил Левски“ на ул. „Гео Милев“   864010640  +2000
Обект: „Повдигната пешеходна пътека пред ПГСАГ на бул. „Цар Освободител“1111013110  +2000
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ Обект: „Канализационно отклонение и площадкова канализация към гробищен парк „Чародейка“ – Русе“6000160144982949829+10014
604 „Осветление на улици и площади“ Обект: „Електрическо осветление на път RSE1138 в землището на с. Сандрово, община Русе, област Русе“4864732633  -16014

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)