Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 340 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2012 г., приет с Решение № 48/19.01.2012 г. – Приложение № 2, с точка
2. 4. Продажба на Магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, ул. „Шести септември” №90, АОС №6730/27.07.2012 г.
2. Открива процедура за приватизация на Магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, ул. „Шести септември” №90, АОС №6730/27.07.2012 г.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)