Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 340 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, Общинският съвет реши:
ПРИЕМА
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.  С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Русе.
Чл. 2. Община Русе гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:
1. Осигуряване правото на предучилищно образование;
2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. Хуманизъм и толерантност;
7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. Ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.
Чл. 3. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват, съгласно утвърдения правилник за дейността на съответното учебно заведение.
Чл. 4. (1) Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищното образоване, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) В детските градини може да се откриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
(3) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детските градини, може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването.
(4) Участието в класиране и приемът на деца1 навършили две годишна възраст за останалите свободни места ще се извършва след приключване на трето класиране за съответната учебна година.
(5)  Приемът на деца, навършили две годишна възраст ще се осъществява в детски градини, в случай, че в съответното населено място няма разкрита яслена група.
(6) Предучилищното образоване е задължително от учебната година, която е с началото в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група – 3 – 4 -годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 и 4 – 2 – 4 години;
2. втора възрастова група – 4 – 5-годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5 – 6-годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група– 6 – 7-годишни.
(2) задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
Чл. 6. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.
Чл. 7. (1) Процедурата по прием на деца в детските градини се извършва чрез системата за електронен прием в детските ясли и градини на територията на Община Русе – https://dzpriem.ruse-bg.eu/. Информация за свободните места за всяка възрастова група се публикува на посочената интернет страницата преди всяко класиране.
(2) Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
 
 
ГЛАВА ВТОРА
ПРАВИЛА И КРИТЕТИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ
 
Раздел I
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
 
            Чл. 8. Заявител за регистриране на заявление за участие в класиране на дете, подлежащо на класиране, може да бъде само родител или официален настойник на детето.
            Чл. 9. (1)Заявителят и детето, подлежащо на класиране, следва да са с постоянен или настоящ адрес в Община Русе. При регистриране на заявлението по електронен път се извършва автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община Русе.
(2) Заявители и деца, които не фигурират в ЛБДН, но са регистрирани в Община Русе, могат да получат входящ номер само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
(3) Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на Община Русе и лична карта.
(4) Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на място в детска градина, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на Община Русе.
(5) Ако заявителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в Община Русе, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.
 
 
 
 
Раздел II
ПРЕДИМСТВА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ.
 
Чл. 10. Класирането при приема на деца в детските заведения се осъществява на база на точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, съгласно следните критерии:
 
Индекс
Критерии
Точки
Пояснение
К1
Деца, чиито родители са в трудово, служебно, приравнено правоотношение или се самоосигуряват (включително когато родител е в платен годишен отпуск за отглеждане на дете):
Майка
Баща
 
 
 
 
 
 
 
1 т.
1 т.
Доказва се със служебна бележка от работодател, съдържаща изходящ номер, мокър печат, подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия на: трудова, осигурителна книжка или друг документ, доказващ съответното правоотношение.
К2
Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.
 
2 т.
При записване се представят копия на удостоверения за раждане на децата в семейството, ненавършили 18 години.
К3
Деца – близнаци.
1 т.
При записване се представят копия удостоверения за раждане на децата.
К4
Деца, чиито брат и/или сестра посещават една от посочените в заявлението детски градини.
 
 
1 т.
Системата извършва служебна проверка по време на класирането и при наличие на брат и/или сестра, посещаващи някоя от посочените в заявлението детски градини за нея детето ползва предимство по този критерий.
К5
Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01 януари в годината на приема.
 
 
 
 
 
1 т.
При записване се представя решение на ТЕЛК.
К6
Деца, посещавали яслена група, в някоя от посочените в заявлението детски градини с разкрита яслена група, съгласно решение на Общински съвет Русе.
 
 
 
 
 
1 т.
Системата извършва служебна проверка по времена класирането. При открито съвпадение, предимство по този критерий се ползва за детската градина, която е посещавало.
К7
Деца-сираци и полусираци.
1 т.
При записване се представят копия от акт за смърт на родител/и и удостоверение за раждане на детето.
К8
Деца с неизвестен родител.
1 т.
При записване се представя копие на удостоверение за раждане на детето.
К9
Деца на студенти в редовна форма на обучение.
Майка
Баща
 
 
1 т.
1 т.
При записване се представя удостоверение от висше учебно заведение.
К10
Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година.
 
 
2 т.
Извършва се служебна проверка от Община Русе.
К11
Деца, чиито родител/настойник, подаващ заявлението, има трайно намалена работоспособност над 71%.
 
 
 
1 т.
При записване се представя решение на ТЕЛК.
К12
Заявителят (родител/настойник) има регистрация по постоянен или настоящ адрес в квартала на детската градина, за която кандидатства по първо желание.
 
 
 
 
1 т.
Системата извършва служебна проверка по време на класирането за постоянен или настоящ адрес.
 
            Чл. 11. (1) Всички избрани предимства трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием.
            (2) Предимствата се доказват в момента на записване на детето в детската градина, с изключение на тези, които се проверяват служебно по време на класирането. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
Чл. 12. Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл. 26 от Закона за закрила на детето се приемат извън класирането, като допълнителна бройка, но не повече от едно за съответната група в детската градина.
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
 
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
Раздел I
РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР
 
            Чл. 13. Всички деца, кандидатстващи за прием в детски градини на територията на Община Русе, задължително се регистрират в системата за електронен прием.
            Чл. 14. Заявителят подава заявление по образец и получава входящ номер:
1.       по електронен път (онлайн на сайта за прием);
2.                  или на място, в която и да е детска градина на територията на Община Русе. Директорът на детската градина (или оторизиран служител) въвеждат данните в електронната система. Попълненото заявление се разпечатва и след преглед, коректността въведените данни се удостоверява от заявителя със саморъчен подпис. Подписаното заявление се съхранява в детската градина. Заявителят получава регистрационен талон, включващ генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в специализирания сайт за прием. Заявителят може да поиска и да поучи разпечатка от попълненото заявление.
Чл. 15. (1) Всяко дете има право на един активен входящ номер за участие в класиране за прием в детска градина, получен по един от двата начина по чл. 14 от тази наредба, които са равностойни. За прием в детска градина могат да се подават заявления при навършени 2 години в годината на приема.
 (2) Всяко дете има право на един активен входящ номер за участие в класиране за прием яслена група в детска градина, получен по един от двата начина по чл. 14 от тази наредба, които са равностойни.
Чл. 16. (1)  Класирания за 2 годишни деца се извършват при наличие на свободни места в детските градини, в случай, че в съответното населено място няма разкрита яслена група. В класиранията участват децата във възрастова група – от 24 до 35 месеца, като заявление няма да може да бъде регистрирано, ако към момента на подаването му детето не е навършило 2 години.
(2) Класирано по ал. 1 дете, което е записано в указания срок, отпада автоматично от приема за детска ясла и яслена група в детска градина.
(3) Класирано по ал. 1 дете, което не е записано в указания срок, автоматично отпада от приема и губи входящия си номер за участие в класиране за детска градина, но запазва номерата си за кандидатстване в детска ясла и/или яслена група в детска градина.
(4) При навършване на 3 години, детето автоматично ще участва в класиране за първа възрастова група и не е необходимо да регистрира нов входящ номер.
Чл. 17. (1) Минималната възраст за получаване на входящ номер и участие в класиране е както следва:
1.                  за яслена група в детска градина – навършени 10 месеца в годината на приема. В момента на подаване на заявлението се прави автоматична проверка за възраст и при ненавършена възраст не се допуска регистрация на заявление и издаване на входящ номер, както и участие в класиране;
2.                  за детска градина (извън случаите на чл. 16) – навършени 3 години (36 месеца) към началото на учебната година.
(2) Максималната възраст за получаване на входящ номер и участие в класиране е както следва:
1.                за яслена група в детска градина – 2 години и 11 месеца в момента на регистрация;
2.                за детска градина – 6 години и 11 месеца в момента на регистрация.
Чл. 18. При регистриране на заявление се извършва проверка за неплатени месечни такси както следва:
1.                за кандидатстващите за яслена група в детска градина – в детските ясли и яслените групи в детските градини. При наличие на такива не се допуска регистриране и получаване на входящ номер, като за целта излиза съобщение, уведомяващо за причината за отказа.
2.                за кандидатстващите за детска градина – в детските ясли и в детските градини. При наличие на такива не се допуска регистриране и получаване на входящ номер, като за целта излиза съобщение, уведомяващо за причината за отказа.
Чл. 19. Попълването на заявления и получаването на входящи номера е целогодишно.
Чл. 20. Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват имената и ЕГН и на другото дете/деца.
Чл. 21. (1) Детските заведения, за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание.
(2) В заявлението за прием заявителят избира задължително минимум 3 (три) детски градини.
(3) Максималният допустим брой за избор на детски заведения е 6 (шест).
Чл. 22. В заявлението за прием заявителят указва годината, от която детето ще участва в централизирани класирания за прием. Ако детето не се класира в годината, указана в заявлението, то автоматично участва в класиранията за следващата година със същия входящ номер.
 
Раздел II
РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Чл. 23. (1)Редактирането на заявление се извършва в системата за електронен прием – от профила на заявителя в сайта за прием или на място в детската градина, в която е регистрирано заявлението.
(2) Редактиране на заявление може да бъде направено само от заявителя, вписан в регистрираното заявление за участие в централизираното класиране.
Чл. 24. Редактирането на заявление не променя входящия номер.
Чл. 25. Редакции се допускат до 3 (три) дни преди датата на обявено класиране, като се допускат неограничен брой редакции и в класирането участват данните от последната редакция.
Чл. 26. Не се допуска редакция на следните данни:
1.       заявител;
2.       дете, подлежащо на класиране.
Чл. 27. При редакция, извършена на място в детска градина, редактираното заявление се разпечатва и с дава на заявителя за проверка. Достоверността на данните се удостоверява със саморъчен подпис на заявителя. Редактираното заявление се съхранява в детското заведение. Заявителят може да изиска екземпляр от актуалното заявление.
Чл. 28. При желание за редакция на недопустими за редакция данни по чл. 26, заявителят се отказва от регистрираното заявление, губи входящия номер и може да участва в следващи класирания с нова регистрация и нов входящ номер.
 
 
 
 
Раздел III
ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ И ВХОДЯЩ НОМЕР
 
Чл. 29. Отказ от регистрирано заявление и входящ номер се извършва само на място в детска градина на територията на Община Русе. Ако заявлението е регистрирано на място в детска градина, отказ от класиране се заявява в детското заведение, в което е регистрирано заявлението за прием.
Чл. 30. Декларацията за отказ от класиране може да бъде изтеглена от профила на заявителя в специализирания сайт за прием или да бъде получена на място в детската градина.
Чл. 31. Отказ от заявление може да направи само заявителят, а при неговата смърт – официалният настойник на детето.
Чл. 32. След потвърден отказ се губи входящия номер. Участие в бъдещи класирания се осъществява с ново заявление и нов входящ номер.
Чл. 33. Директорът или оторизиран служител разпечатва талон за отказ от регистрация и входящ номер, който се подписва двустранно и се съхранява в детското заведение. Заявителят може да изиска екземпляр от талона.
 
Раздел IV
КЛАСИРАНЕ
 
Чл. 34. До участие в класиране се допускат децата с активни входящи номера и регистрирани заявления, отговарящи едновременно на следните две условия:
1.                да имат навършена минимална за участие в класиране;
2.                указаната в заявлението година за участие в класиране да е тази на класирането или по-ранна.
Чл. 35. Класиранията се извършват по график определен от Община Русе, който се публикува на сайта за прием.
Чл. 36. Три дни преди обявената дата за класиране, системата се затваря за външни потребители, с което се прекратява регистрация и редакция на заявления и издаването на входящи номера.
Чл. 37. Преди всяко класиране, в раздел „Предстоящо класиране“ на специализирания сайт за прием се публикуват свободните места и списъка с чакащи класиране. В него могат да постъпват промени до затварянето на системата – 3 дни преди обявената дата за класиране.
Чл. 38. При всяко класиране системата класира децата според обявените свободни места.
Чл. 39. Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки:
1.                първо се класират децата с предимства, в низходящ ред по броя точки и според желанията. При равни условия се класират на случаен принцип;
2.                след това се класират децата без предимства. При равни условия се класират на случаен принцип.
Чл. 40. Детето може да се класира по второ или следващо желание. Приемът се потвърждава от заявителя в детската градина, в която е класирано детето, в указания от общината срок.
Чл. 41. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием, в раздел „Резултати от класиране“.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЗАПИСВАНЕ, ПРИЕМ И ОТПИСВАНЕ
 
Чл. 42.  След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 10 работни дни. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
Чл. 43. Ако заявителят не желае детето му да посещава детското заведение, в което е класирано, той се отказва от приема като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление за прием.
Чл. 44. (1) Всички заявени предимства, с които е класирано детето, се доказват с изискуемите документи при записване на детето в детската градина, с изключение на тези, които се проверяват автоматично в момента на класирането и тези, които подлежат на служебна проверка.
(2) при установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
Чл. 45.  Приемът на записаните деца се извършва по график от директора на детската градина, с краен срок обявен от общината за всяко класиране. При неспазване на срока без уважителни причини, детето отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
Чл. 46. Данните на родителя и на децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Същите ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
Чл. 47.  Числеността в новите групи се определя съгласно, действащото законодателство.
Чл. 48. Записаните деца в първа възрастова група постъпват в детската градина в началото на учебната година – 15 септември (в случай че 15 септември е почивен ден, на първия следващ работен ден).
Чл. 49. Детето постъпва в детска градина на територията на Община Русе след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/ 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини
Чл. 50.  Преместване на записано дете от една детска градина в друга става при наличие на свободно място:
1.      За първа група в новата учебна година до приключване на класиранията за първоначален прием – след отписване на детето от детското заведение и електронната система. Детето губи входящия номер, с който е класирано и може да участва в следващи класирания за прием с нов входящ номер и ново заявление
2.               За останалите възрастови групи след приключване на класирането за първоначален прием – след отписване на детето само от електронната система, но не  и от детското заведение. Детето губи входящия номер, с който е класирано и може да участва в следващи класирания за прием с нов входящ номер и ново заявление.
Чл. 51. Отписването на децата от детската градина се извършва чрез писмено заявление от родителите до директора на детската градина, след заплащане на дължимата такса и изтегляне на документите на детето.
Чл. 52. Отписването на децата от детската градина се извършва в следните случаи:
1. По волята на родителите;
2. Преди постъпването в първи клас;
 3. По реда на чл. 30а от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси,  цени на услуги и права на териториятана Община Русе.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Настоящата Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе се приема на основание чл. 59, ал. 1 от Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.7, ал .1 от Наредба №5 за предучилищното образование.
§2. След влизането на наредбата в сила, директорите на детски градини на територията на Община Русе следва да приемат или актуализират Правилник за дейността, в съответствие с изискванията на тази Наредба.
§3. Тази Наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет – Русе.
§4. Настоящата наредба отменя „Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини и обединените детски заведения на територията на Община Русе“, приети с Решение №943 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №36/20.03.2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)