Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 341 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В заглавието след израза „обществения ред” се поставя запетая и се добавя „условията и реда за провеждане на масови обществени прояви”.
§ 2. В чл. 1, ал. 2, т. 4 думата „фирми” се заличава.
§ 3. Създава нов Раздел V, озаглавен: „Условия и ред за провеждане на масови обществени прояви на територията на Община Русе” със следното съдържание:
„Чл. 14. Събранията, митингите и манифестациите на територията на Община Русе се провеждат по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 15. (1) Други масови обществени прояви са: спортни мероприятия, провеждани извън съответните спортни съоръжения- лекоатлетически кросове, щафети, маратони и др.; колоездене- приложно, планинско или на шосе; стрийтбол; плажен волейбол; екстремни, моторни и др. спортове; киноложки или др. изложби на домашни любимци и породи животни; концерти, панаири; фестивали; изложения и рекламно- промоционални мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки; публични прояви на религиозни институции, провеждани извън молитвените домове; организиране на циркови представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и траурни; празнични илюминации или заря и други подобни прояви.
(2) Проявите по алинея 1 се организират и провеждат от физически или юридически лица, от политически или други обществени организации по реда на тази наредба.
Чл. 16. (1) Обществени прояви по чл. 15, ал. 1 могат да се провеждат на територията на Община Русе по всяко време на денонощието освен в часовите интервали, определени в чл. 2, ал. 1 от тази наредба.
(2) Изключение от правилото на предходната алинея се допуска с изрично разрешение на кмета на Община Русе, ако масовата проява е от важно обществено значение.
Чл. 17. (1) В масовите обществени прояви по чл. 15, ал. 1 не могат да участват граждани, които:
1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
2. са в очевидно пияно състояние;
3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на проявата.
Чл. 18. (1) За провеждането на масова обществена проява на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото й писмено уведомяват кмета на общината, като посочват организатора, целта, мястото и времето на проявата, адрес за кореспонденция, телефон или електронна поща.
(2) В неотложни случаи за масова проява на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.
Чл. 19. Организаторите на проявата вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му.
Чл. 20. (1) Масовата проява се ръководи от организаторите, подписали уведомлението по чл. 18, ал. 1.
(2) Участниците в проявата са длъжни да спазват указанията на организаторите за запазване на реда.
Чл. 21. (1) Когато времето и мястото на масовата проява създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината предлага промяната им.
(2) Кметът на общината може да забрани провеждането на обществената проява, когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
(4) Организаторът на проявата и другите заинтересовани от акта лица могат да го обжалват в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) За провеждането или непровеждането на проявата кметът на общината уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 22. (1) Кметът на общината или определени от него лица прекратяват по всяко време масовата обществена проява, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени с тази наредба.
(2) При прекратяване на проявата участниците са длъжни да се разотидат.
Чл. 23. За нарушаване на установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на масови обществени прояви, различни от събрания, митинги и манифестации, физическите лица се наказват с глоба в размер до 300 лева, а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
Чл. 24. Кметът на общината или определено от него лице води регистър за постъпилите уведомления за провеждане на масови обществени прояви по чл. 14 и чл. 15, ал. 1.”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе отменя Наредба № 19 за условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Русе.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)