Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 341 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.), Общинският съвет реши:

ПРИЕМА
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие (наричан за по-кратко Регистър), както и редът за вписване и воденето му.
(2). На регистрация по реда на наредбата подлежат на вписване в регистъра общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) в Община Русе.
(3). Регистърът е публичен и се поддържа от Община Русе.
Чл. 2. (1) Регистърът на общинските детски градини и ЦПЛР се води по образец, съгласно приложение към наредбата.
(2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.
Чл. 3. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:
1. име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
2. заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;
3. име на директора;
4. адрес;
5. телефон, ел.адрес и адрес в интернет;
6. филиал – населено място
7. наличие на яслена група;
8. наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности;
9. дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие (съгласно разпоредбите на чл. 49 от ЗПУО)
Чл. 4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.
Чл. 5. (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина и на ЦПЛР подава в Община Русе заявление с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(2) При промяна на подлежащо на вписване обстоятелство по чл. 3, директорът на детската градина и на ЦПЛР в 14 (четиринадесет) дневен срок изпраща писмено актуална информация в Община Русе.
Чл. 6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Русе
(2) Лицето по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.
(3) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.
(4) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.
(5) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.
Чл. 7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип.
(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.
Чл.8. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.
(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Русе в интернет или от длъжностно лице по чл.6.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗПУО.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.
§ 3. След влизането на наредбата в сила директорите на детски градини на територията на Община Русе следва да приемат или актуализират Правилник за дейността, в съответствие с изискванията на тази Наредба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)