Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 341 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №9/30.10.2020 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на два броя полуподземни  гаражи върху имот – частна общинска собственост, представляващпоземлен имот с идентификатор 63427.4.558  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“ с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 591.1,  в ж.к. „Дружба 3“ по плана на гр. Русе, съобразно виза за проектиране на два броя гаражи, издадена на 29.07.2020 г. от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,10/5,90 м. и застроена площ 18,29 кв.м., при начална тръжна цена 1 239,60 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,10/5,90 м. и застроена площ 18,29 кв.м., при начална тръжна цена 1239,60 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)