Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 342 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху следният недвижим имот: урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІI-5237 в кв. 300 по регулационния план на гр. Русе, а по кадастрална карта и кадастрални регистри поземлен имот с идентификатор 63427.1.239 с площ от 15 740 кв.м., заедно с изградените в него 11 броя сгради с обща застроена площ 4050 кв.м., град Русе, кв. Възраждане, ул. Мадарски конник № 8, предмет на АЧДС № 4842/28.03.2011 г.
2. Упълномощавам Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване собствеността на недвижимия имот, описан в т. 1 на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)