Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 342 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 3 и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, §18, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, Общинският съвет реши:
1. Приема анализа на дейността за подкрепа на личностното развитие на общинските обслужващи звена;
2. Възлага на кмета на Община Русе:
2.1. В срок до 1 ноември 2016 г. да определи със заповед дейността по чл. 49 на институциите по ал. 1 от ЗПУО;
2.2. В срок до 1 януари 2017 г. да предложи на Общински съвет правилник за устройството и дейността по чл. 49 на институциите по ал. 1, т. 1 от ЗПУО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)