Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 342 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1,  т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №9/30.10.2020 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., като включва възмездно учредяване на право на строеж за изграждане на два броя гаражи с №№5 и 6, всеки един с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18,00 кв.м.и височина на съществуваща гаражна група,  съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.101 с площ от 975 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване, а по действащия регулационен план, представляващ УПИ I – 101 от кв. 101, с адрес на имота: град Русе, бул. „Генерал Скобелев“ №22, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж в размер на 3 548,00 лв. за всеки един от гаражите поотделно.

2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи №№5 и 6 върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.101 с площ от 975 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване, а по действащия регулационен план, представляващ УПИ I – 101 от кв. 101, с адрес на имота: град Русе, бул. „Генерал Скобелев“ №22, съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП,  както следва:

– гараж №5 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 3 548,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

            Инвестиционният проект на обект: гараж №5, трябва да бъде съгласуван  по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство – попада в охранителна зона на единична културна ценност.         

– гараж №6 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 3 548,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

Инвестиционният проект на обект: гараж №6,  трябва да бъде съгласуван  по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство – попада в охранителна зона на единична културна ценност.         

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)