Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 342

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 342
Прието с Протокол № 18/24.09.2004 г.
На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

Допълва Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе както следва:

– В заглавието на Глава V се добавя “Етични правила”. Заглавието добива вида: “ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА.”
– Нов чл. 37а: “Дисциплинарните наказания се отразяват в протокола на съответното заседание.”
– Нов чл. 39а: “За спазване нормите на поведение на общинския съветник и етичните правила следи Комисия по етика към ОбС, която се състои от 7 члена и има следните правомощия:

1. Проучва и разследва всички оплаквания и извършва проверка на сигнали за нарушения на този правилник.
2. Жалби за предполагаеми нарушения на този правилник трябва да бъдат в писмена форма и подписани от жалбоподателя.
3. Ако комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.
4. Ако комисията по етика констатира нарушение, изпраща на всички общински съветници преписи от жалбата и общо становище относно това кои разпоредби са нарушени.
5. Не по-късно от 14 дни от получаване на жалбата комисията следва да проведе разследване на твърденията, които се съдържат в нея.
6. Комисията следва да предостави възможност на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити.
7. Ако комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на ОбС да прекрати разследването и да изпрати всички материали на компетентния орган.
8. Ако комисията установи, че е налице нарушение на този правилник, предлага ОбС да наложи на извършителя дисциплинарно наказание.
9. Ако ОбС стигне до заключение, че са налице ясни и убедителни доказателства за нарушение на този правилник, налага следните наказания:

– забележка
– предупреждение да се преустанови нарушението
– публично порицание
– решението за налагане на дисциплинарното наказание се взема на заседание на ОбС с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/