Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 343 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.39, ал.4 от ЗОС; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за социални дейности върху част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Тракция” № 25, представляващ сграда с идентификатор 63427.8.693.3 със застроена площ 712 кв.м.-първи и втори етажи, предмет на АОС № 6729/26.07.2012 г., на Сдружение с обществено полезна дейност „Русенска католическа организация – Каритас”, за срок:
– За първия етаж-до предоставяне на услугата „Приют за лица”, но не по-дълъг от 10 г.
– За втория етаж-10 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за социални дейности върху гореописаната част от имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)