Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 343 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал.2, във връзка с ал.1, т 2, т. 3, т.4, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерството на образованието и науката (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012г.), Общинският съвет реши:

1. Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2016/2017 година в следните общински училища:

ОУ „Отец Паисий ”, гр. Мартен

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
14
2
ІV
15
1
V
14
4
Всичко
43
7
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І+ІІ
7+8
1
III
10
6
IV
13
3
V+VІ
8+10
VII
15
3
VІІІ
9
9
Всичко
80
22
 
ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
14
2
ІI
15
1
ІІІ
10
6
V
12
6
15
3
VІІ
13
5
VIII
10
8
Всичко
89
31
 
 
 
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І
16
II+ІV
1+11
4
IІІ
14
2
V
12
6
VI
10
8
VІІ
10
8
VIII
11
7
Всичко
85
35
 
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І+II
8+4
4
ІІІ+ІV
6+4
6
Всичко
22
10
 
ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
7
9
II
15
1
III
13
3
ІV
9
7
VIІ
16
2
VIIІ
16
2
Всичко
76
24
 
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
7
9
ІІ
9
7
ІІІ
10
6
V
13
5
13
5
VІІI
15
3
Всичко
67
35
 
ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
V
12
6
14
4
VІІ
13
5
VІІІ
16
2
Всичко
55
17
 
ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
V
14
4
Всичко
14
4
 
ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VІІІ
13
5
Всичко
13
5
 
ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ІV
11
5
V
16
2
VІІ
17
1
VІІІ
16
2
Всичко
60
10
 
СУ „Васил Левски“, гр. Русе
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ХІІ
16
2
ХІІ
17
1
Всичко
33
3
 
ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик
 
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
ХІ
15
3
Всичко
15
3
 
2. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки, в съответствие с изискването за минимален брой ученици в паралелките по Наредба №7/2000г., за учебната 2016/2017 година за периода 15 септември – 31 декември 2016 г. както следва:
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево                  1 901,18 лв.
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца                                           2 479,74 лв.
ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик                          394,28 лв.
 
3.    На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2016/2017 година за периода 15 септември – 31 декември 2016 г. както следва:
 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Семерджиево                    371,96 лв.
ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село                                            661,26 лв.
ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                                   661,26 лв.
 
                        ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:  6 469,68 лв.     
 
4. Възлага на кмета на Община Русе да осигури сумата от 6 469,68 лв. (шест хиляди четиристотин шейсет и девет лева и шейсет и осем стотинки),  като сумата от 3138,00 лв. (три хиляди сто тридесет и осем лв.) се осигури от планираните средства за маломерни и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища“ и за разликата от 3331,68 лв. (три хиляди триста тридесет и един лева и шейсет и осем стотинки) да се направи корекция като средствата се осигурят от дейност 337 „Извън училищни дейности“, §10-98. 
5. Възлага на кмета на Община Русе да подготви мотивирано искане до Началника на РУО – Русе, съгласно чл. 11а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наредба №7/2000 г. за издаване на разрешение за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за:
5.1. VІІІ клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Семерджиево – 9 ученици;
5.2. І клас в ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село – 7 ученици и ІV клас – 9 ученици;
5.3. І клас в ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово – 7 ученици и ІІ клас – 9 ученици.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)