Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 343 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №9/30.10.2020 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.155 по КККР на гр. Русе, с площ от 3777  кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект комплекс, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-191 за гаражи и магазин, кв. 903, ж. р-н „Чародейка-Г-юг“ с адрес на имота гр. Русе, кв. Чародейка-Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“, съобразно виза за проектиране на 2 броя гаражи, издадена на 29.07.2020 г. от Главния архитект на Община Русе,  както следва:

– гараж  №1 с размери 5,70/3,25 м и застроена площ 18,50 кв.м., при начална тръжна цена 1 253,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 6,15/3,50 м и застроена площ 21,50 кв.м., при начална тръжна цена 1 457,20 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)