Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 344 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС; чл. 26, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 6/23.08.2012 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се извърши продажба на УПИ ХІ-453 в кв. 10 с площ 1 951 кв.м. по плана на с. Бъзън, община Русе, предмет на АОС № 6441/30.03.2011 г. на цена от 10 400 лева, без включен ДДС, на Ангел Филипов Ангелов като собственик на законно построена върху него сграда.
2. Дължимите данъци и такси да се определят след влизане на решението в сила и да са за сметка на купувача.
3. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповед, с която да определи цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)