Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 344 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 38, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС,  чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №40/14.05.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

1. Допълва Годишната програмаза управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. с учредяване възмездно право на надстрояване за изграждане на офиси на втори етаж на обществено-обслужваща сграда със застроена площ 130,00 кв. м. и възмездно право на надстрояване – стълбищна площадка – кула, със застроена площ 25,00 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2991.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, кв. 851, ул. „Гео Милев“ №7, гр. Русе, върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2991 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предмет на АОС №7006/17.07.2013 г,, с прогнозен приход от учредяването на правото на пристрояване в размер на  23 855 лв., от които 20007,00 лв. – за право на надстрояване – втори етаж и 3 848,00 лв. – за право на надстрояване – кула.. 

2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на надстрояване за изграждане на офиси на втори етаж на обществено-обслужваща сграда със застроена площ 130,00 кв. м. и възмездно право на надстрояване – стълбищна площадка – кула, със застроена площ 25,00 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2991.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, кв. 851, ул. „Гео Милев“ №7, гр. Русе, върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2991 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, предмет на АОС №7006/17.07.2013 г, в полза на Оксана Ахмедова Петрова и Пламен Тодоров Петров, съобразно предвижданията на одобрен от Главния архитект на Община  Русе на 26.10.2020 г. инвестиционен технически проект, срещу заплащане на цена в размер, както следва:

– 20 007,00 лв., без дължими данъци и такси за учредяваното възмездно право на надстрояване – офиси;

– 3 848,00 лв., без дължими данъци и такси за учредяваното възмездно право на надстрояване – кула

Дължимите данъци и такси са за сметка на Оксана Ахмедова Петрова и Пламен Тодоров Петров.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)