Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 344

РЕШЕНИЕ № 344
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1, т.2 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе , Общинският съвет реши:

1. Приема промяна на План-сметката за разходване на ТБО за 2008 година, приета с Решение № 78/28.02.2008 г., променена с Решение № 261/17.07.2008 г. на ОбС – Русе, отразена в приложените Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение № 1

 

 

 

 

 

 

било

става

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

0

0

За събиране на битовите отпадъци и

 

 

 

 

транспортирането до депа

 

 

 

2 784 972

2 784 972

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

2 446 305

2 446 305

гр. Русе – /събиране на битови отпадъци/

 

 

2 320 000

2 320 000

гр. Русе -/разделно събиране/

 

 

 

0

0

ДЗС

 

 

 

 

 

9 911

9 911

Средна кула

 

 

 

 

72 812

72 812

Долапите

 

 

 

 

 

38 628

38 628

Чифлика

 

 

 

 

 

4 954

4 954

За кметствата

 

 

 

 

338 667

338 667

Мартен

 

 

 

 

 

52 135

52 135

Николово

 

 

 

 

 

62 056

62 056

Тетово

 

 

 

 

 

37 970

37 970

Ново село

 

 

 

 

28 755

28 755

Сандрово

 

 

 

 

 

49 259

49 259

Червена вода

 

 

 

 

31 804

31 804

Хотанца

 

 

 

 

 

7 645

7 645

Просена

 

 

 

 

 

13 090

13 090

Семерджиево

 

 

 

 

21 764

21 764

Басарбово

 

 

 

 

21 179

21 179

Долно Абланово

 

 

 

 

7 474

7 474

Ястребово

 

 

 

 

5 536

5 536

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

 

750

територията на община Русе

 

 

750 000

750 000

За гр. Русе и кварталите

 

 

 

650 000

650 000

Експлоатационни разходи за регионално депо Русе

 

600 000

600 000

Стопанисване и мониторинг на старо сметище

 

50 000

50 000

Поддържане на незакрити селски сметища – Община Русе

100 000

100 000

За почистване на уличните платна,площадите, алеите и

 

 

други територии предназначени за обществено ползване

3 761 210

3 791 210

гр. Русе

 

 

 

 

 

3 343 610

3 343 610

За поддържане чистотата

 

 

 

2 475 130

2 475 130

Селеметя

 

 

 

 

 

50 000

50 000

За снегопочистване на входно- изходните магистрали в

185 000

185 000

чертите на града, общинския дял от средствата,

 

 

 

останалата част се осигурява от ИА „Пътища“

 

 

 

Товарене и изнасяне на сняг

 

 

 

200 000

200 000

Почистване на междублоковите пространства

 

300 000

300 000

За поддържане и почистване на уличните отоци

 

80 000

80 000

Средна кула

 

 

 

 

22 880

22 880

Долапите

 

 

 

 

 

20 400

20 400

Обр. Чифлик

 

 

 

 

3 600

3 600

ДЗС

 

 

 

 

 

6 600

6 600

Кметства

 

 

 

 

 

217 600

217 600

Мартен

 

 

 

 

 

37 100

37 100

Николово

 

 

 

 

 

26 300

26 300

Тетово

 

 

 

 

 

18 500

18 500

Ново село

 

 

 

 

21 600

21 600

Сандрово

 

 

 

 

 

17 000

17 000

Червена вода

 

 

 

 

20 100

20 100

Хотанца

 

 

 

 

 

10 100

10 100

Просена

 

 

 

 

 

12 300

12 300

Семерджиево

 

 

 

 

22 900

22 900

Басарбово

 

 

 

 

15 500

15 500

Долно Абланово

 

 

 

 

8 900

8 900

Ястребово

 

 

 

 

7 300

7 300

Почистване на замърсени с отпадъци площи

 

200 000

230 000

ОБЩО

 

 

 

 

 

7 296 182

7 326 182

Приложение № 2

 

 

 

 

 

 

било

става

1.

За осигуряване на съдове за битови отпадъци

 

70 290

70 290

1.1.

гр. Русе

и кварталите

 

 

 

45 100

45 100

1.1.1.

За гр. Русе – кошчета

 

 

 

44 000

44 000

1.1.2.

Долапите

 

 

 

 

 

550

550

1.1.3

ср кула

 

 

 

 

 

550

550

1.2.

За кметствата

 

 

 

 

25 190

25 190

1.2.1.

Мартен

 

 

 

 

 

550

550

1.2.2.

Николово

 

 

 

 

 

2 750

2 750

1.2.3.

Тетово

 

 

 

 

 

550

550

1.2.4.

Ново село

 

 

 

 

 

550

550

1.2.5.

Сандрово

 

 

 

 

 

550

550

1.2.6.

Червена вода

 

 

 

 

 

15 565

15 565

1.2.7.

Хотанца

 

 

 

 

 

275

275

1.2.8.

Просена

 

 

 

 

 

550

550

1.2.9.

Семерджиево

 

 

 

 

550

550

1.2.10.

Басарбово

 

 

 

 

2 750

2 750

1.2.11.

Долно Абланово

 

 

 

 

275

275

1.2.12.

Ястребово

 

 

 

 

275

275

2.

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до

 

 

 

депата

 

 

 

 

 

200 000

200 000

2.1.

Изграждане на площадки за разполагане на контейнери

200 000

200 000

3.

Проучв