Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 345 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1,2,3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 6/24.09.2012г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. ОИ-01-1/14.08.2012 г. от Правда Стефанова Кънева, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с.Николово, община Русе, представляващ имот № 226, кв. 12 с площ 1065 кв.м., предмет на АОС № 6754/03.09.2012.г., на стойност в размер на 18 800,00 лв., без включен ДДС, данъци и такси на Правда Стефанова Кънева.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на ОбС и са за сметка на Правда Стефанова Кънева.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)