Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 345 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-16/30.05.2016 г. от „Мегафрукт“ ООД, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за имот с идентификатор 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасето през имоти с идентификатори: 63427.181.1, 63427.181.2, 63427.183.15, 63427.183.16, 63427.184.13, 63427.184.14, 63427.184.15, 63427.184.16, 63427.184.17, 63427.184.18, 63427.184.19 – частна собственост; 63427.181.24 – държавна собственост, 63427.181.19, 63427.183.18, 63427.184.27, 63427.184.29, 63427.227.12, 63427.227.18 и 63427.227.19 – общинска собственост.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)