Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 345 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протокол №43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

            Да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността спрямо придаваем терен по дворищна регулация от 74 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.2937 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ XVI-1435 в кв. 608 по плана на град Русе към поземлен имот с идентификатор 63427.4.1231 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ XV -2177 в кв. 608 по регулационния план  град Русе, собственост на Мария Колева Маринова, на цена от 9782,00 лева (девет хиляди седемстотин осемдесет и два лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор.

           Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)