Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 345

РЕШЕНИЕ № 345
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол №16/04.04.08 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, Протокол № 97/17.09.08 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх. № 94СС/254/31.03.2008 г. от Светослав Димитров Пашев, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за одобряване на ПРЗ (план за регулация и застрояване) с обособяване на УПИ ІІІ-3995, кв. 295 по ул. „Драч” № 7 „А” в гр. Русе. За урегулиране на новообразувания УПИ ІІІ-3995, собствениците на Поземлен имот 3995 следва да заплатят на Община Русе разликата в площта на имота в размер на 2 кв.метра.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор след заплащане от собствениците на пазарна цена в размер на левовата равностойност на 480 евро и дължимите данъци и такси, съгласно решението на Общинския съвет.