Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 346 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе, становище на Комисията по общинска собственост, изразено в протокол № 7/24.09.2012г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се в гр. Русе, ул. „Пирот” № 5, представляващ:
– Втори етаж помещения с №№ 15, 16, 17, 18, 19 и 20, които представляват самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.675.1.5 по Кадастралната карта на гр. Русе с обща застроена площ 116,82 кв.м., заедно с 7,91% ид.ч. от общите части от сградата и от отстъпеното право на строеж, в ПИ с идентификатор 63427.2.675, предмет на АОС № 6665/19.03.2012 г., вписан под № 99, том 8, н.д.1518/20.03.2012 г. от съдия по вписванията гр. Русе, при начална тръжна цена 86 613 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
– Трети етаж помещения с №№ 28, 29, 30, 31, 32 и 33, които представляват самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.675.1.7 по Кадастралната карта на гр. Русе с обща застроена площ 104,12 кв.м., заедно с 7,05 % ид.ч. от общите части от сградата и от отстъпеното право на строеж, в ПИ с идентификатор 63427.2.675, предмет на АОС № 6665/19.03.2012 г., вписан под № 99, том 8, н.д.1518/20.03.2012 г. от съдия по вписванията гр. Русе, при начална тръжна цена 85 500 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
– Четвърти етаж представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.675.1.10 по Кадастралната карта на гр. Русе с обща застроена площ 187 кв.м., заедно с 12,67 % ид.ч. от общите части от сградата и от отстъпеното право на строеж, в ПИ с идентификатор 63427.2.675, предмет на АОС № 6665/19.03.2012 г., вписан под № 99, том 8, н.д.1518/20.03.2012 г. от съдия по вписванията гр. Русе, при начална тръжна цена 138 646 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилите търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповеди за определяне на спечелилите търга и сключи договори за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)