Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 346 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №16/10.08.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-9/23.03.2016 г. от „Онлайн Трейд“ ЕООД, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и захранващ ел. кабел НН за имот с идентификатор 63427.43.20 в м. „Кадишева нива“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори 63427.43.17, 63427.95.17 и 63427.145.92 с НТП „Пасища, мери“, общинска собственост и имот 634237.146.190 с НТП „Пътища IV клас“, общинска собственост.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)