Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 346 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет  реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII – 578 в кв. 72 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, с площ от 1026 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №5369/29.02.2008 г. за частна общинска собственост вписан под №116, том VII н.д. 1781, вх. рег.№3187/13.03.2008 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 19 930,00 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин и тридесет лева),   без дължими данъци и такси.

 2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII – 578 в кв. 72 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, с площ от 1026 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №5369/29.02.2008 г. за частна общинска собственост вписан под №116, том VII н.д. 1781, вх. рег.№3187/13.03.2008 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 19 930,00 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)