Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 347 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за продажба на скара за вкъщи, с площ от 9,18 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба“3, ул. „Даме Груев“, кв. 592, пред бл. 6 и начална месечна наемна цена 86,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.2; раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терена по точка І., да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)