Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 347 Прието с Протокол № 16/14.12.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 9/30.10.2020 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-48/24.06.2020 г., Общинският съвет реши:

  1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на Община Русе, с продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот (ПИ) с № 503.2433, с площ 670 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория на имота, находящ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2“, със стар идентификатор: масив 394 п. част от п. 5, описан в Акт № 9783/12.08.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №179, том 11, вх. рег. № 8143/18.08.2020 г. в Службата по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 16 052,00 лв. (шестнадесет хиляди петдесет и два лева), без дължими данъци и такси.
  2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с № 503.2433 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 1,2“, с площ 670 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория на имота, находящ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2“, със стар идентификатор: масив 394 п. част от п. 5, описан в Акт № 9783/12.08.2020 г. за частна общинска собственост, вписан под №179, том 11, вх. рег. № 8143/18.08.2020 г. в Службата по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 16 052,00 лв. (шестнадесет хиляди петдесет и два лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)