Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 347

РЕШЕНИЕ № 347
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.41 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) във връзка с чл.42 от ЗЗБ, Общинският съвет реши:

1.Задължава кмета да създаде доброволно формирование в състав 60 доброволци. За закупуване на специализирана екипировка на формированието заедно със средствата на делегираната дейност, да бъдат предоставени 22 000лв. от общинския бюджет. Подборът, обучението и сформирането на доброволното формирование да стартира до края на 2008г.”