Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 348 от 18.10.2012 г.

Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж върху ПИ с идентификатор 63427.83.24 за изграждане на „Възлова станция за електроенергийно инфраструктурно обслужване” за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД, РОЦ-град Русе със застроена площ от 170 кв.м., находящ се в местността „Слатина” в землището на град Русе и представляващ неполивна земеделска земя трета категория с начин на трайно ползване нива, съгласно АОС № 6023/15.07.2009 г., след заплащане цена в размер на 9775,40 лева (девет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки) без ДДС, данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на Енерго-Про Мрежи АД, РОЦ-град Русе.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредено право на строеж между Община Русе и Енерго-Про Мрежи АД, РОЦ-град Русе.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)